Dotace na rekonstrukce BD (IROP)

Základní informace k programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) je realizován Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a je zaměřený na snižování energetické náročnosti bytových domů a efektivnější využívání zdrojů energie. Jedná se o průběžnou výzvu č. 78, která běží od 02.02.2018 do 29.11.2019. Cílem programu je pomoci žadatelům s financováním:

 1. stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy
 2. výměny zdrojů tepla na fosilní paliva
 3. instalace nuceného větrání s rekuperací
 4. instalace solárních termických a fotovoltaických panelů

Oblasti podpory je možné kombinovat, tzn. že lze např. žádat o podporu na stavební úpravy, a zároveň na instalaci solárních termických panelů.

Základní pravidla programu

I) Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy

V této oblasti podpory je podporováno zateplení konstrukcí obálky budovy a výměna oken a dvěří. Výše dotace na tato opatření se odvíjí od úspory dodané energie do budovy dosažené provedením těchto stavebních úprav a činí 30 %, resp. 40 % ze způsobilých výdajů:

 • Dotace činí 30 % ze způsobilých výdajů v případě, že je úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 %, a zároveň návrh izolantu s podmínkou splnění 95 % doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540–2:2011.
 • Dotace činí 30 % ze způsobilých výdajů v případě, že je úspora celkové dodané energie v minimální výši 30 %, a zároveň dosažení energetické skupiny C.
 • Dotace činí 40 % ze způsobilých výdajů v případě, že je úspora celkové dodané energie v minimální výši 40 %, a zároveň dosažení energetické skupiny B.

Podporovány jsou také stavební úpravy budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci. Kritéria pro poskytnutí dotace jsou však odlišná, potřeba je pouze splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540–2:2011 pro všechny zateplované konstrukce a měněná okna a dveře, není tedy vyžadována procentuální úspora dodané energie.

II) Výměna zdrojů tepla na fosilní paliva

V této oblasti podpory je podporována samostatná výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, jehož palivem jsou pevná nebo kapalná fosilní paliva. Dotace činí 30 % ze způsobilých výdajů. Podporovanými novými zdroji tepla jsou:

 • zdroj tepla využívající biomasu
 • tepelné čerpadlo
 • plynový kondenzační kotel
 • kogenerační jednotka

Podmínkou této oblasti podpory je splnění průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovu, což je dokázáno průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). V případě, že obálka budovy nesplňuje průměrný součinitel prostupu tepla, je nutné provést zateplení bytového domu dle podmínek pro oblast podpory pro stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy.

Podporována je také instalace nového zdroje tepla v bytovém domě bez ústředního vytápění, ve stávajícím stavu však musí být alespoň polovina bytů vytápěna zdroji tepla na tuhá paliva, po realizaci musí být na nový zdroj tepla napojeny všechny bytové jednotky.

III) Instalace nuceného větrání s rekuperací

V této oblasti podpory je podporována instalace nuceného větrání s rekuperací (instalace vzduchotechniky) do bytového domu, pokud budova nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. Dotace činí 30 % ze způsobilých výdajů.
Podmínkou této oblasti podpory je splnění průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovu, což je dokázáno průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). V případě, že obálka budovy nesplňuje průměrný součinitel prostupu tepla, je nutné provést zateplení bytového domu dle podmínek pro oblast podpory pro stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy.

IV) Instalace solárních termických a fotovoltaických pa­nelů

Solární termické panely

V této oblasti je nutné dosáhnout celkového solárního zisku minimálně 600 kWh/rok na jednu bytovou jednotku. Nutností je také použití akumulační nádoby o objemu minimálně 45 litrů/m2. Dotace činí 30 % ze způsobilých výdajů.

Fotovoltaické panely

Podporována je instalace na bytový dům, který je předmětem podpory. Vyrobená elektrická energie musí být využita ke spotřebně v bytovém domě, přebytky nelze prodávat do veřejné sítě. Instalace fotovoltaických panelů je podporována pouze v kombinaci se zateplením bytového domu dle podmínek pro oblast podpory pro stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Dotace činí 30 % ze způsobilých výdajů.

Průběh zpracování

V rámci podání žádosti o dotaci je nutné zpracovat:

 1. „projektovou dokumentaci“http://ww­w.triplan.cz/pro­jekty-energetickych-uspor/ (v rozsahu dokumentace pro stavební povolení nebo v rozsahu prováděcí dokumentace)
 2. položkový rozpočet stavby
 3. energetické hodnocení (formou průkazu energetické náročnosti budovy pro stávající a navrhovaný stav)
 4. plnou moc (pouze v případě přenesní pravomocí na jinou osobu)
 5. dokumentaci k zadávacím a výběrovým řízením
 6. doklady o právní subjektivitě žadatele
 7. podklady pro hodnocení
 8. doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem dotace
 9. žádost o stavební povolení nebo ohlášení
 10. výpis z rejstříku trestů
 11. usnesení schromáždění vlastníků jednotek nebo zápis z členské schůze bytového domu
 12. seznam objednávek

Administrativní úkony (bod IV až XII) může žadatel vykonat samostatně, nebo tyto úkony za žadatele zpracuje náš tým.

Podrobné informace

Veškerá pravidla pro žadatele a příjemce dotace jsou uvedena na oficiálním webu programu.


TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru